Vsak otrok si zasluži otroštvo. Tudi otroci v vojni so samo otroci. Pomagajmo jim.
Vsak otrok si zasluži otroštvo. Tudi otroci v vojni so samo otroci. Pomagajmo jim.

UNICEFZa vsakega otroka

UNICEF - sklad Združenih narodov za otroke

UNICEF je sklad Združenih narodov za otroke. Smo edina agencija v okviru Združenih narodov, ki je posvečena izključno otrokom in skrbi za njihovo preživetje, zaščito in razvoj. Smo tako humanitarna kot razvojna agencija, kar pomeni, da pomagamo z nujno humanitarno pomočjo, da rešujemo otroška življenja ob naravnih nesrečah in vojnih spopadih, in da v sodelovanju s partnerji in vladami dolgoročno razvijamo in krepimo sisteme za zaščito, izobraževanje in zdravje otrok.

Danes je UNICEF, ustanovljen leta 1946, prisoten v večini držav sveta. Na mednarodni spletni strani UNICEF-a si lahko pogledate v katerih, lahko preberete novice iz celega sveta in pogledate, kako pomagamo otrokom v posameznih državah. Preko svojih uradov na terenu izvajamo programe pomoči otrokom v kar 153 državah z nižjimi in srednjimi dohodki. V 33 državah z višjimi dohodki, med katere sodi tudi Slovenija, pa delujemo preko nacionalnih odborov. Osem regionalnih uradov usklajuje delo na posameznih celinah oziroma v večjih regijah.

Prednost UNICEF-ovega delovanja je v stalni prisotnosti na terenu, hitri odzivnosti, politični nevtralnosti in usmerjenosti k dolgoročnim razvojnim programom pomoči otrokom, katerim namenjamo večino sredstev. V sodelovanju s partnerskimi organizacijami, vladami in lokalnimi skupnostmi izvajamo lokalno prilagojene programe, ki izboljšujejo življenja otrok in njihovih družin. Ker smo hkrati tako izvajalci pomoči za otroke na terenu in tudi zbiramo sredstva za pomoč, to pomeni, da ni vmesnih posrednikov, zaradi česar gre lahko več denarja za pomoč otrokom, mi pa imamo verodostojne informacije iz terena o potrebi otrok iz prve roke.

UNICEF se odziva tudi na krizne razmere, ki nastanejo kot posledica naravnih nesreč ali oboroženih spopadov. V tovrstnih razmerah lahko zaradi učinkovite logistike v 48 urah zagotovimo nujno pomoč kjerkoli na svetu.

Pri UNICEF-u uspešno izboljšujemo življenja otrok po svetu ob izjemni podpori milijonov darovalcev, ambasadorjev in nepogrešljivih prostovoljcev. Za financiranje svojega delovanja smo v celoti odvisni od prostovoljnih prispevkov vlad, posameznikov in podjetij, ki podpirajo naše poslanstvo.

Slovenska fundacija za UNICEF

UNICEF Slovenija je eden od 33 UNICEF-ovih nacionalnih odborov, ki delujejo v državah z višjimi dohodki. Smo nepridobitna nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1993 z namenom, da izpolnjuje UNICEF-ovo poslanstvo v Sloveniji. Od leta 2012 delujemo v pravni obliki fundacije.

Partnerstvo med UNICEF-om in Slovensko fundacijo za UNICEF temelji na zaobljubi, pogodbi za delovanje v korist otrok v državah z nižjimi in srednjimi dohodki ter izvajanje programov zagovorništva in izobraževanja za razvoj v Sloveniji. 

V ta namen pri Slovenski fundaciji za UNICEF:

Pogosta vprašanja

Kako pomaga UNICEF? Kateri so UNICEF-ovi programi pomoči v državah z nižjimi in srednjimi dohodki?

UNICEF v 153 državah z nižjimi in srednjimi dohodki izvaja programe pomoči otrokom: Skrbimo za preživetje ter celovit in kakovosten razvoj otrok v zgodnjem otroštvu, otrokom zagotavljamo možnosti, da se vključujejo v osnovno izobraževanje in da je pri tem zagotovljena enakost med spoloma, otroke ščitimo pred diskriminacijo, nasiljem, izkoriščanjem in zlorabami, otrokom in njihovim družinam zagotavljamo nujno pomoč v kriznih razmerah.

Kakšna je razlika med razvojnimi in humanitarnimi programi pomoči?

UNICEF večino sredstev namenja dolgoročnim razvojnim programom pomoči v državah z nižjimi in srednjimi dohodki. Gre za pomoč, ki izboljšuje življenjske pogoje lokalnih prebivalcev in jim omogoča, da se postavijo na lastne noge ter oblikujejo temelje nadaljnjega razvoja. Dolgoročni razvojni programi so prilagojeni lokalnim razmeram, izoblikovani po meri prebivalcev, temeljijo na analizi potreb in partnerskem sodelovanju.

Razvojne programe pomoči razlikujemo od nujne humanitarne pomoči. Nujna pomoč rešuje življenja, zmanjšuje trpljenje ljudi in ščiti njihovo dostojanstvo v izrednih razmerah kot so različne naravne nesreče ali vojaški in politični konflikti.

Pri UNICEF-u izvajamo oboje.

Komu pomaga UNICEF in kako določa, komu bo namenil največ pomoči?

UNICEF je organizacija, ki deluje v korist vseh otrok, največ pomoči pa namenimo najbolj ogroženim. Smo politično, religijsko in etnično nevtralni. Naše delovanje temelji na uresničevanju otrokovih pravic, ki so jih s Konvencijo o otrokovih pravicah sprejele skoraj vse države sveta (KOP je najširše priznan mednarodnopravni dokument).

Princip »največ najbolj ogroženim« se uresničuje na podlagi kriterijev, po katerih se odmerjajo sredstva za programe v posameznih državah. Največ sredstev na posameznega otroka se odobri UNICEF-ovim uradom v tistih državah, ki dosegajo najnižji BDP na prebivalca in kjer so kazalci o položaju otrok najslabši.

Kako se financira UNICEF?

UNICEF se financira izključno iz prostovoljnih prispevkov vlad, posameznikov, podjetij in nevladnih organizacij.

Ali darovalec lahko dobi povratno informacijo, kam je šel denar in za kaj je bil porabljen?

UNICEF in naši uradi na terenu redno poročajo o svojem delu na terenu in porabi sredstev tako za svoje dolgoročne razvoje programe kot tudi za akcije nujne pomoči. Osrednja publikacija, ki poroča o tem, je Letno poročilo UNICEF-a, ki izide vsako leto julija za prejšnje leto.

Če gre za poseben program pomoči, ki je usmerjen v eno državo ali regijo, vsak nacionalni odbor UNICEF-a prejme poročilo, v katerem so natančno ovrednoteni vsi programi oz. oblike pomoči, za katere je UNICEF tam porabil sredstva, in dosežki za otroke. Prav tako so zabeleženi vsi prispevki nacionalnih odborov ali drugih večjih donatorjev (vlade, fundacije) z višino donacije.

Sicer pa UNICEF že pred pričetkom akcije zbiranja sredstev za konkreten program pomoči v posamezni državi pripravi natančen program z ovrednotenimi oblikami pomoči. Tako je že vnaprej znano, čemu bodo namenjena sredstva.

Kako sem lahko prepričan, da gre denar dejansko za to, za kar se zbira?

V UNICEF-u želimo biti pri tem načelni in dosledni, saj se zavedamo odgovornosti do darovalcev in pomoči potrebnih otrok. Pri svojem delovanju stremimo k čim večji transparentnosti in stroškovni učinkovitosti.

UNICEF ima kot del Organizacije Združenih narodov vzpostavljene številne notranje in zunanje nadzorne mehanizme, ki zagotavljajo, da pomoč doseže tiste, ki jo najbolj potrebujejo. Tako preprečuje potencialne zlorabe sredstev. Stalne vsakoletne notranje in zunanje finančne revizije s strani zunanjih revizorskih hiš pregledajo celotno finančno poslovanje organizacije.

Pri svojem delovanju sledimo strogo določenim pravilom nakazovanja in nadzora nad finančnimi sredstvi ter doseženimi rezultati, vključno s Pravilnikom Združenih narodov za preprečevanje porabe zbranih sredstev za namene, ki so v nasprotju s poslanstvom organizacije ali bi lahko bila vezana na koruptivna dejanja.

Za nakazila zbranih sredstev se vedno zahtevajo finančna potrdila in natančna poročila o uresničevanju dogovorjenih programov, vrši pa se tudi stalni nadzor nad izvajanjem programov na terenu.

Praviloma so direktorji UNICEF-ovih uradov tujci, kar dodatno pripomore k preprečevanju korupcije oziroma napačne porabe sredstev, osebje v uradih pa nosi osebno in finančno odgovornost za dejanja, ki so v nasprotju s pravili organizacije.

Zlasti v medijsko odmevnih akcijah nujne pomoči določen nadzor predstavljajo tudi novinarji in javnost.

Ali je možno darovati tudi v blagu ali le denar?

UNICEF Slovenija je neprofitna organizacija, ki si na področju zbiranja sredstev za UNICEF-ove programe pomoči otrokom prizadeva vsako leto zbrati čim več sredstev s čim nižjimi stroški. Tako racionalno mora ravnati tudi UNICEF kot matična organizacija, ki programe izvaja. Pomoč mora pridobivati, dostavljati in izvajati čim bolj ekonomično in učinkovito.

Za uresničevanje svojih programov UNICEF običajno potrebuje točno določene dobrine. Do njih pride preko svoje centralne nabavne službe v Kopenhagnu, kjer je tudi UNICEF-ovo osrednje skladišče. Centralni način nabave UNICEF-u omogoča nabavo standardiziranih preverjenih artiklov, ki so hkrati tudi cenovno najugodnejši. Dobrine za pomoč shranjene v centralnem skladišču in pripravljene za takojšnjo dostavo na območje, kjer ljudje pomoč nujno potrebujejo (naravne nesreče, vojne).

Nacionalni odbori zbiramo le denar in ne materialne pomoči, saj je razpršena dostava le-te na ogrožena področja stroškovno in časovno neučinkovita, morali bi zaposliti dodatne ljudi, uvesti sredstva za transport ter se posebej ukvarjati z izvozno/uvozno birokracijo in standardi. Tako pa v UNICEF-u za vse to skrbi ena služba, kar je bistveno učinkovitejše in cenejše.

Ali lahko preko UNICEF-a posvojim otroka na daljavo oz. pomagam točno določenem otroku, ki si ga izberem?

UNICEF pomaga vsem otrokom v neki skupnosti z osnovnimi dobrinami, ki jih potrebujejo. Smo strogi zagovorniki enakosti in ne podpiramo selektivne pomoči točno določenemu otroku, kar bi lahko pomenilo diskriminacijo na podlagi preferenc in lahko vodi v večanje neenakosti med otroki.

Namesto tega se lahko pridružite programu Starši otrok sveta. UNICEF-ovi Starši otrok sveta so mesečni darovalci, ki redno, vsak mesec, prispevajo poljubno izbran znesek svojih sredstev za pomoč otrokom v revnejših državah. Z zbranimi sredstvi izvajamo dolgoročne razvojne programe pomoči za otroke – zagotavljamo jim osnovno zdravstveno varstvo, čisto pitno vodo in sanitarne naprave, prehrano, osnovno izobraževanje ter zaščito v izjemno hudih okoliščinah.

Program Starši otrok sveta se od posvojitev na daljavo razlikuje v tem, da posamezniki s svojimi sredstvi ne pomagajo zgolj enemu otroku, temveč vsem otrokom, ki potrebujejo pomoč v lokalnem okolju (npr. izgradnja šole, usposabljanje učiteljev, izgradnja vodnjaka …). Če se pridružite Staršem otrok sveta, ne boste pomagali zgolj enemu otroku, temveč vsem otrokom, ki potrebujejo pomoč.

Ali lahko doniram za otroke v Sloveniji?

Slovenija spada med bogatejše države sveta in zaradi tega finančna pomoč v Sloveniji prek UNICEF-a ni mogoča. Pri UNICEF-u smo specializirani za preživetje otrok, za zagotavljanje terapevtske hrane za podhranjene otroke, za grajenje vodnjakov s pitno vodo, zagotavljanje izobraževanja in cepljenje. Za vse to je v Sloveniji že poskrbljeno. Če pa za pravice otrok v Sloveniji ni dovolj poskrbljeno, ukrepamo z našim programom zagovorništva pravic otrok. Državi predlagamo nove zakone ali popravke zakonov ter spodbujamo k večjemu uresničevanju zakonskih zahtev v praksi za povečanje dobrobiti otrok v Sloveniji.

Kako lahko pomagam otrokom preko UNICEF-a?

Vaša prizadevanja za pomoč otrokom lahko uresničite na več načinov:

  • postanete mesečni darovalec in se pridružite Staršem otrok sveta,
  • prispevate za UNICEF-ove programe pomoči v državah z nižjimi in srednjimi dohodki,
  • namenite del dohodnine UNICEF-u,
  • posvojite punčke iz cunj,
  • darujete s SMS sporočilom,
  • se pridružite prostovoljcem UNICEF-a Slovenija.
Zakaj pri UNICEF-u ne delajo samo prostovoljci?

Učinkovito humanitarno pomoč v več kot 150 državah sveta lahko zagotavlja le profesionalna organizacija. Taka organizacija potrebuje ustrezne strokovnjake na različnih področjih, katerih razpoložljivost ni odvisna zgolj od prostega časa, sistematičen trajnostni pristop in izvršilno odgovornost vseh, ki delujejo v njej. Prostovoljcem takšne odgovornosti ni mogoče naložiti.

Kljub temu so prostovoljci izjemno pomembni za UNICEF-ovo delovanje. V Sloveniji jih z nami sodeluje več kot 2000, predvsem na področjih izobraževanja, izdelovanja punčk iz cunj, varnih točk ter izvedbe raznih projektov.

Preberi več

o UNICEF-u

Piškotke uporabljamo, da bi izboljšali uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletnega mesta soglašate, da jih lahko uporabljamo. Več informacij.